...הריפתל הרומ ,תרפות ,ת/בצעמ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
                                                    : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
10.11.06
0528807861
alfilev8@smile.net.il
תריפתו גוריד ,הרזגל תינתימדת השורד
תבצעמל ,תיבהמ הדובע תורשפא לדומ
ברעו םישנ ידגב
17.11.06
0507926210
תיקלח הרשמל תיעוצקמ תרפות השורד
(ןורשה רוזא) .המידקב הנפואל וידוטסל
12.04.07
050-2455821
תיעוצקמ תרפות+תינתימדת השורד
הלכ תולמשל הסונמו
15.06.07
03-5243683
050-7889999
elhz@bezeqint.net
יפל תונלבקב הדובעל תי/ ןרזג ה/שורד
םירבג ידגב תבצעמ לומ הדובעה .תועש
.ביבא-לתב
15.06.07
0523779498
תיעצקמ תרפות השורד דוהיב הרפתמל
םידגב ינוקיתל
20.07.07
035661020
0508211572
lasposa@bezeqint.net
הלכ תולמשל תורפות ףוחד תושורד
םיבוט םיאנת די תודובעל תורפותו
הנשה לכ הדובע אוצייל לעפמה
05.10.07
0523428965
lidoreef@yahoo.com
םיקיתה םוחתב הסונמ תרפות השורד
(הינתנ)םידוא בשומב הדובעל
05.10.07
anat.bags@gmail.com
/ ןכוס תשפחמ , םיקית תבצעמ ינא
זירוססקאה םוחתב - ןויסינ לעב קוושמ
תויונחל -
14.12.07
09-9545656
ramserve@zahav.net.il
ה/שורד הילצרהב הליבומ הנפוא תשרל
.הסונמ םילדומ ת/רפות
03.01.08
0542242047
15 לש ןויסנ ,תיבהמ תיעוצקמ תרפות
.היצקפנוק /םידיחי /תויומכ .םוחתב הנש
.תיעוצקמ הדובע
03.01.08
050-557174
ortalcone@walla.com
העדי תלעב הנפוא בוציעל תיטנדוטס
ת/בצעמלתרזועכ דובעל תנינועמ ןויסינו
הנפוא
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה