ונל ובתכ   עצבמ ריחמב   דיל דימ   םישורד    תועדומ חול    ישאר ףד- הנפואה ץורע