,שובל:הנפואל רושקה אשונ לכב תועדומה חולב העדומ ומסרפ
:ל העדוהה חסונ תא וחלש.'וכו ,םי ידגב ,םיעבוכ ,הלענה
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
 : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
01.12.06
0526225514
friesem@012.net.il
תנוכמ לועפתב הרזע תשפחמ
500 רפסמ רגניז לש הגירס
08.12.06
0502292128
tsofnats@gmail.com
תינתימדת תשפחמ הריעצ תבצעמ
גוריד + ןושאר םגד תיינבל
02.02.07
0524275607
תרפות, הליחתמ תינתמדת השורד
יברעמה לילגב יטרפ קסעל ,תיעוצקימ
02.02.07
linor79@bezeqint.co.il
םי ידגבל תרפות תופיחדב תשפחמ
הנמזה יפל
02.02.07
0508211572
lasposa@bezeqint.net
הנפוא תיבל גי תודבועו תורפות תושורד
אוצייב קסועה ביבא לתב הלכ תולמשל
אל העובק הדובע םיניוצמ םיאנת רקיעב
תיתנוע
20.07.07
035661020
0508211572
lasposa@bezeqint.net
הלכ תולמשל תורפות ףוחד תושורד
םיבוט םיאנת די תודובעל תורפותו
הנשה לכ הדובע אוצייל לעפמה
05.10.07
0523428965
lidoreef@yahoo.com
םיקיתה םוחתב הסונמ תרפות השורד
(הינתנ)םידוא בשומב הדובעל
05.10.07
anat.bags@gmail.com
/ ןכוס תשפחמ , םיקית תבצעמ ינא
זירוססקאה םוחתב - ןויסינ לעב קוושמ
תויונחל -
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה