הנפואה ץורע
:םוקמה
אוה
םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
:הנפואל רושקש המ לכב
  ,הלענה ,שובל
.'וכו םי ידגב ,םיעבוכ

-םישורד
,תרפות ,ת/בצעמ
...הריפתל הרומ
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-דיל דימ
תונוכמ תינקו הריכמ
.הנפוא תויונחו דויצ ,הריפת

-עצבמ ריחמב
תריכמב תונח לע ונלוכל ורפס
תו/םיבצעמ לש םיעצבמ ,לוסיח
.לוזב תונקל רשפאש המ לכו

-ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "ןזואל הפמ" רודמל וא
תולאשל חמשנ ןכ ומכ
.תושקבו