.הנפוא תויונחו דויצ ,הריפת תונוכמ תינקו הריכמ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
                                                    : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
02.02.07
0524275607
קולרבוא38-40 + םוגיד תבובב תנינועמ
שבכמ הרפתמל דויצב ,יתייסעת םיטוח 5
יעוצקימ ץהגמ ,םירותפכו תואלול
02.02.07
0524275607
הריפתו בוציעל דויצב תנינועמ
,יתיישעת םיטוח 5 קולרבוא ,םישמושמ
וכו ,ץהגמ , םוגיד תבוב
02.02.07
0544-280669
SINGER השדח הריפת תנוכמ הריכמל
ח"ש 2500 .תוירחא תונש 5 ,ןוטרקב ,1120
02.02.07
irits21@hotmail.co.il
דוע םא .היינש די םוגיד תובוב תשפחמ
.רצהלו ביחרהל רשפאש הלאכ זא ,םייק
02.02.07
054-4562765
rutinet@gmail.com
הנינרב הריפת תנוכמ תונקל תניינועמ
הינש די תיתיב
16.02.07
04-6860088
gurrony@gmail.com
תיתיישעת גז גיז הריפת תנוכמב ןינועמ
02.03.07
0775432181
0524583080
ram2025@hotmail.com
תיתיב הגירסל הנוכמ תונקל תנינועמ
עדימ לבקל םג חמשא .הינש די ירשפא
שוכרל ןתינ הפיא
23.03.07
050-692-1227
dinozavrrr@mail.ru
.הינש די רשפא .הגירסל תנוכמ תונקל תנינועמ
27.04.07
0523667247
russudan@yahoo.com
תבשחוממ הגירס תנוכמ תונקל תניינועמ
שוכרל ןתינ הפיא עדוי אוהשימ ,השדח
?תאזכ הנוכמ
27.04.07
mk.rabin@gmail.com
תעדל םיניינועמ - םוגיד תבוב םישפחמ
תומש) הנשי / השדח - שוכרל ןתינ ןכיה
.ירשפאה םדקהב (םינופלט + תויונח לש
?םיריחמה ךוות המו
11.05.07
050-2610104
vanesabeach@gmail.com
!ךרובע דחוימב המאתהו בוציעב םי ידגב
םי דגבב ףוחל תדרלמ סאבמ רתוי ןיא
תורוחב 5-כ דועש תולגלו, סרוהו שדח
...ךלש םגדה לע רבדה ותוא תא ובשח
תרפותו תבצעמ ינא !הרקי אל הז ץיקה
רחבמב ,תישיא המאתהו בוציעב םי ידגב
:לש בוליש תוירושפא ,םיינכדע םידב
,םיפדצ ,םיטייאפ ,תויצקילפא ,םיזורח
..ךחור לע הלועה לכו תומקיר תועבט ,םיקושיח
11.05.07
0525411414 ישי
םי ידגב לש חולשמ העיגה -ימעפ דח
םיעבצ םע 2007 תייצקלוק ליזרבמ
ח"ש 250 -ב קר . יתוכיא דבו םימיהדמ
רמגיש ינפל .תויונחב ח"ש 390 םוקמב
25.05.07
054-9922282
38,40 הדימב הינש די םוגיד תבוב תונקל ןינועמ
15.06.07
0544768881
גוסמ יתיישעת קולרבוא תונקל תניינועמ
ןייוצמ בצמב הייהתש הניבוס וא הנלא
היינש די השדח
15.06.07
025377761
,רגניז תיתישעת הריפת תנוכמ הריכמל
.םילשוריב ,ח"ש 400
20.07.07
037313416
0548166213
galia.maymon@gmail.com
יתש תלעב,הגירס תנוכמ רוכמל תנינועמ
רוציל תימצע תלוכי ,םיטחמ תוטימ
םע תרכמנ ,דרק'ז תואמגוד יסיטרכ
,םיקרסמ :םיוולנ םירזיבא
.םירקד,תולוקשמ
05.10.07
0507313760
idoyehuda@wall.com
תדבוע הריפת תנוכמ יתושרב שי םולש
בצמ תוחפל הנש 40 תב תילגר תרזעב
התוא רוכמל ןיינועמ ירמגל השדחו ןיוצמ
הדות ...השקבב רשק ורצ אנא
23.11.07
0542483439
ymadar@hotmail.com
.36 הדימ םוגיד תבובב תניינועמ
בוט בצמב היינש די יוצר
23.11.07
0508502143
תיתישעת הריפת תנוכמ תונקל תנינועמ
םיטוח 4 וא 3 גולרבוא תנוכמ +גזגיז
01.02.08
050-2154491
mirimeidan@walla.com
ברע תולמש 2 תונמדזהב הריכמל
וא הנותח ומכ דחוימ עוריאל תומיסקמ
יתשבל .40 'סמ .םידליה לש הוצמ-רב
.דבלב תחא םעפ ןתוא
01.02.08
0507118818
rami500@walla.co.il
םגד םינש 4 תב הנוכמ יתושרב שי
הנוכמה ,תינורא + תיעוצקמ הטויוט
הנוכמה שומישל החונ תינוראהמ תאצוי
תונוש תוינכת 19 תללוכ ירמגל השדח
.ח"ש 1000 ריחמ.ןבל עבצב תינורא
07.03.08
050-6952210
hilla.donde@gmail.com
בצמב "םעפ לש" םוגיד תבוב הריכמל
,ןילזילפ ילילג .ןודי ללוכ 38 הדימ ןיוצמ
!הכוז םדוקה לכ . דועו תיקדיס
07.03.08
054-6515953 תינג
תניינועמ ינאש הלכ תלמש יתושרב
תבצועמ .לבושו,המוניה :תללוכ .רוכמל
םיחרפ םע תנמש עבצב ישיא בוציעב
.המיסקמ שממ םידוקירל החונ רוחאמ
.השקב יפל חלשא תונומת
18.04.08
052-4515585
רגניז הריפת תנוכמב תניינועמ
תיתיישעת
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה