.לוזב תונקל רשפאש המ לכו תו/םיבצעמ לש םיעצבמ ,לוסיח תריכמב תויונח
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
                                                    : ה   ע   ד   ו   מ
  050-2070742 דרו

     

                       רוהט ףסכב םיפוצמ םייתנפוא םיטישכת
םיצבושמ ,טרק 24 בהזב וא/ו
םינבאב וא/ו יקסבורווס לש םילטסירקב
לש היינקבו רישי קוויש יריחמב תויעבט
תפסונ החנהל תורשפא ח"ש 600 לעמ
.40% דע

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה